انجمن علمی بین رشته ای آموزش شهروندی

انتشار دومین شماره نشریه شهرآموز

1452597331

دومین شماره از مجله علمی-فرهنگی “شهرآموز” توسط انجمن علمی آموزشی آموزش شهروندی در دی ماه سال ۱۳۹۴ منتشر شد. اساتید و دانشجویان علاقمند برای تهیه این نشریه به گروه برنامه ریزی و طراحی مجتمع های زیستی دانشکده معماری و شهرسازی و یا گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی مراجعه فرمایند.

بسته