مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

اردوی یک روزه کاخ موزه گلستان برای دانشجویان خارجی برگزار شد

مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی اردوی یک روزه بازدید از کاخ موزه گلستان را روز چهارشنبه ۳۰/۱۰/۹۴ برای دانشجویان دختر خارجی و روز پنجشنبه ۱/۱۱/۹۴ برای دانشجویان پسر خارجی برگزار کرد.

بازدید دانشجویان خارجی دانشگاه شهید بهشتی از کاخ موزه گلستان بهمن 94 (1)

بازدید دانشجویان خارجی دانشگاه شهید بهشتی از کاخ موزه گلستان بهمن 94 (5)

مطالب مرتبط

بسته