نشریات

لیست نشریات دارای حق رای در انتخابات تعیین نمایندگان دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات

نشریات زیر در بازه زمانی اول اسفند ۹۳ لغایت ۱۷بهمن۹۴ حداقل یک شماره یا یک ویژه نامه چاپ نموده اند. در صورتی که نشریه ای چاپ شده  و نام آن در لیست نیست مراتب را جهت بررسی به کارشناس نشریات معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی؛ آقای زمانی اطلاع دهند.

نشریاتی که تا ۲۰ بهمن فایل نشریه خود را به دفتر نشریات ارایه دهند به لیست زیر اضافه خواهند شد.

لیست نهایی یک هفته قبل از روز انتخابات ارایه خواهد شد.

نشریه

نشریه

نشریه

دانشجوسلام

خردنامه

بینش

بیلیم

همپرسه

تتیس

راه روشن

به تو می اندیشم

شهرآموز

نشاط ورزش

درنگ

خبرنامه خوابگاه

خبرنامه خوابگاه

نگاه

سیناپس

بی نهایت

کاما

پرداژه

داد

نگاه تازه

اعتدال

دیدنو

کیمیاگر

راه ناتمام

آیینه ایثار

آرمان

فراسو

خبرنامه گروه تاریخ

داور

تدبیر

آیت

دانش هزاره

بهار

جاده

سایه روشن

چرتکه

پابرهنه

میزان

چشم انداز

مشروطی ها

زبان کاوی

درج

ادبیات کودک

سرو

روناهی

ارغنون

فرهنگ ایران باستان

صبح

ژرفا

سپیده دم

کارنامه تاریخ

منیر

افق

مشکات

مخاطب

بیناس

کهربا

آفتاب

فانوس

آستانه

برگ نو

نگاه

پژواک اندیشه ها

دیدار

خانواده درمانی

بهار نو

مشاور

راز زبان

مودت

سنگ

ساروج

نامه ایرانشناسی

لیمو شیرین

سلام

کوه

مطالب مرتبط

بسته