مدیر امور فرهنگی و اجتماعی

اردوی فرهنگی یزد برای دانشجویان دختر خارجی برگزار شد

1455344171مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی اردوی فرهنگی یزد را برای دانشجویان دختر خارجی از تاریخ ۲۱ تا ۲۳ بهمن برگزار کرد. در این سفر دانشجویان از مسجد جامع یزد، بازاریزد، میدان امیر چخماق، خانه لاری ها، محله های قدیمی، معبد زرتشتی ها، کاروانسرا و باغ دولت آباد بازدید کردند.

بسته