مشاوره حضوری

مشاوره حضوری

با توجه به الکترونیکی شدن نوبت دهی مرکز مشاورهدانشگاه شهید بهشتی و پردیس شهید عباسپور لازم است کلیه مراجعین محترم جهت تعیین وقت مشاوره حضوری به آدرس http://counseling.sbu.ac.ir/ مراجعه نمایند و طبق روش زیر اقدام به اخذ نوبت نمایند:
ابتدا پس از ورود به بخش تشکیل و تکمیل پرونده یک شماره پرونده دریافت نمایید، سپس با شماره پرونده دریافت شده و شماره دانشجویی خود از بخش ثبت نوبت مشاوره حضوری وارد سامانه تعیین وقت مشاوره شوید. از روز جمعه هر هفته امکان نوبت گیری برای هفته پیش رو فراهم است و نوبت گیری (دسترسی دانشجویان ) برای هر روز تا یک روز قبل تر تا ساعت۱۴:۳۰ دقیقه ممکن خواهد بود و پس از آن سیستم بسته خواهد شد.در صورت انصراف تا یک روز قبل تر امکان لغو برای متقاضیان وجود دارد. در صورت عدم لغو و عدم مراجعه به مرکز مشاوره متقاضی تا ۳ هفته امکان نوبت گیری مجدد را نخواهید داشت، لذا لازم است حتماً در صورت عدم امکان مراجعه، از طریق سامانه نوبت دهی نسبت به لغو نوبت اقدام نمایند تا امکان نوبت گیری سایر افراد فراهم شود.
بسته