خدمات

خدمات نشریات دانشجویی

نشریات دانشجویی

شرح خدمت
  کلیه نشریاتی که به صورت ادواری، گاهنامه یا تک شماره و نیز نشریات الکترونیکی که با نام ثابت و تاریخ نشر، در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی، اقتصادی، هنری، ادبی و ورزشی توسط هر یک از دانشجویان، تشکل‌ها و نهادهای دانشگاهی، استادان و اعضای هیئت علمی یا گروهی از ایشان در دانشگاهها منتشر و در محدوده دانشگاهها توزیع می‌شوند، نشریه دانشگاهی محسوب می‌شود اما به صورت عمده نشریات دانشجویی که توسط دانشجویان ایجاد می گردد دارای محوریت مسائل سیاسی ‍‍، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و غیرهٔ روز است.

دفتر نشریات دانشجویی معاونت فرهنگی و اجتماعی سعی در تسهیل شرایط فعالیت نشریات دانشجویی دارد.

نوع خدمت
صدور مجوز نشریات، نظارت بر عملکرد نشریات، کمک هزینه انتشار
روش دسترسی به خدمت
مراجعه به کارشناس نشریات دانشجویی در محل معاونت فرهنگی و ارتباط تلفنی و الکترونیکی
ضوابط و شرایط
 آیین نامه نشریات دانشجویی.pdf
فرم ها
 فرم صدور مجوز نشریات.

فرم صدور مجوز تغییرات نشریات.

فرم درخواست چاپ نشریات.

ارتباط با کارشناس نشریات دانشجویی

نام و نام خانوادگی سِمت تلفن ای میل
مهدی زمانی کارشناس نشریات دانشجویی ۲۹۹۰۲۶۶۳ mehdizamani12@gmail.com
بسته