دوره های فنی حرفه ای

دوره های فنی حرفه ای

برنامه نهایی دوره های فنی و حرفه ای تابستان ۱۳۹۵ دانشگاه شهید بهشتی به شرح زیر است:
ICDL:
گروه یک : دوشنبه ها ساعت۸ تا ۱۱       گروه دو : چهارشنبه ها ساعت ۸ تا ۱۱     گروه سه : دوشنبه ها ساعت ۱۵    گروه چهار: پنجشنبه ها ساعت ۸ تا ۱۱     گروه پنج :  دوشنبه ها ساعت ۱۱ تا ۱۴     گروه شش : شنبه ها ساعت ۸ تا ۱۱
۳DMAX:
یکشنبه ها ساعت ۱۳ تا ۱۵
MATLAB:
گروه یک : دوشنبه ها ساعت ۱۷      گروه دو: پنجشنبه ها ساعت ۱۱ تا ۱۳     گروه سه : شنبه ها ساعت ۱۱ تا ۱۳
GIS :
یکشنبه ها ساعت ۱۵ ( جلسه اول در ماه رمضان ساعت ۱۵ روز سه شنبه در خانه فرهنگ برگزار میشود)
MBA:
دوشنبه ها ساعت ۱۵
INDESIGN:
یکشنبه ها ساعت ۱۵ تا ۱۷
SPSS:
یکشنبه ها ساعت ۱۳ تا ۱۵ ( جلسه اول و دوم در خانه فرهنگ و ساعت ۱۱ و نیم تا ۱۳ برگزارمیشود)
اصول و روش ترجمه : شنبه ها ساعت ۱۰ تا ۱۳ ( از همین هفته شروع می شود )
مقاله نویسی ISI : دوشنبه ها ساعت ۱۰ تا ۱۳ ( از همین هفته شروع می شود)
حسابداری : سه شنبه ها ساعت ۱۵ ( از همین هفته برگزار می شود)
طراحی لباس : دوشنبه ها ساعت ۱۵ ( از همین هفته شروع میشود)
دوخت لباس : دوشنبه ها ساعت ۱۳ ( از همین هفته شروع میشود)
معرق: دوشنبه ها ساعت ۱۱ و نیم ( از همین هفت شروع می شود)
ویراستاری: یکشنبه ها ساعت ۱۲ ( از همین هفته شروع می شود)
خوشنویسی با قلم و تحریر : شنبه ها ساعت ۱۲ تا ۱۴
نویسندگی و داستان نویسی: سه شنبه ها ساعت ۱۲ ( از همین هفته شروع می شود)
عکاسی: یکشنبه ها ساعت ۱۱ و نیم
نقاشی : یکشنبه ها ساعت ۱۱ و نیم (  زمان این کلاس در جلسه یکشنبه آینده بررسی و افزایش ساعت خواهیم داشت)
فتوشاپ : سه شنبه ها ساعت ۱۰ تا ۱۳

 

بسته