صفحه نخست / اخبار / دانشگاه شهید بهشتی برگزیده در جشنواره ملی حرکت

دانشگاه شهید بهشتی برگزیده در جشنواره ملی حرکت

انجمن های علمی دانشگاه شهید بهشتی در نهمین جشنواره ملی حرکت (جشنواره دستاوردهای انجمن های علمی دانشجویی) که در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد، در بخش های زیر حائز مقام شدند:
· دانشگاه شایسته تقدیر در فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی
· انجمن علمی دانشجویی حقوق برگزیده در بخش فعالیت های ترویجی
· انجمن علمی دانشجویی ریاضی شایسته تشویق در بخش مسابقات علمی
· انجمن علمی دانشجویی مهندسی هسته ای شایسته تشویق در بخش فعالیت های آموزشیبدضعیفمتوسطخوبعالی (هنوز امتیاز داده نشده)
بارگذاری...