اخبارانجمن علمی اقتصاد

اولین جلسه شورای مرکزی انجمن علمی اقتصاد

اولین جلسه شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی چهارشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۵برگزار شد.

img_7605

img_7591

img_7603

img_7586

مطالب مرتبط

بسته