اخبارانجمن علمیانجمن علمی اقتصاد

بازدید انجمن علمی اقتصاد از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

بازدید انجمن علمی اقتصاد از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران جهت آشنایی بیشتر دانشجویان با فعالیت های اتاق بازرگانی ایران با همراهی سرکار خانم دکتر ویدا ورهرامی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ انجام شد که با میزبانی بسیار خوب و سخنرانی جناب آقای صلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی همراه بود.

_mg_8779

_mg_8806

_mg_8815

_mg_8824

مطالب مرتبط

بسته