اخبارانجمن علمیانجمن علمی اقتصاد

بازدید انجمن علمی اقتصاد از نیروگاه پرند

بازدید انجمن علمی اقتصاد از نیروگاه پرند به منظور آشنایی دانشجویان با نحوه تخصیص، تولید و توزیع منابع در نیروگاه ها در راستای ارتقا اطلاعات و قدرت تحلیل مسائل پیرامون اقتصاد انرژی چهارشنبه ۳ آذر۱۳۹۵ برگزارشد.

photo_2016-11-26_17-18-30

photo_2016-11-26_17-18-41

photo_2016-11-26_17-18-24

مطالب مرتبط

بسته