اخبارانجمن علمی

بازدید وزیر کشور از نمایشگاه ملی عکس زمین شناسی

دکتر رحمانی فضلی وزیر محترم کشور و عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین، روز دوشنبه ۲/۱۲/۱۳۹۵ از ششمین نمایشگاه ملی و نخستین نمایشگاه بین المللی عکس زمین شناسی که در دانشکده علوم زمین تا ۴ اسفند در حال برگزاری است، دیدار کردند.
این نمایشگاه به همت انجمن علمی دانشجویی زمین شناسی و دفتر انجمن های علمی دانشجوییِ مدیریت امورفرهنگی و اجتماعی برپاشده است.

مطالب مرتبط

بسته