انجمن علمیانجمن علمی روان شناسی

روز روانشناس

 

روز بزرگداشت روانشناس و مشاور

۳۱ فروردین ۱۳۹۶

ساعت ۱۶ تا ۲۰

تالار ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی

 

مطالب مرتبط

بسته