اخبارنشریاتنشریات دانشجویی دانشگاه

گزارش چاپ نشریات دانشجویی در مهرماه ۱۳۹۶

نشریات دانشجویی عرصه‌ای برای مشارکت اجتماعی، فعالیت‌های فرهنگی و شکوفائی توانمندی‌های دانشجویان و آیینه‌ای جهت نمایاندن تصاویری از جامعه و خصوصا جامعه دانشگاهی از منظر دانشجویان است. بر این اساس‌، این بخش استعدادی را در خود ایجاد و موضوعات جذاب و برگرفته از نیازهای جامعه را برای ارائه به مخاطب پیدا و به ارایه و تحلیل آنها می پردازند.  فعالان عرصه قلم با روحیه ی آرمان خواهی و داوطلبانه و با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی و در راستای افزایش آگاهی و توانمندسازی سیاسی، اجتماعی فرهنگی و علمی دانشجویان به انتشار و توزیع نشریات متبوع خود در دانشگاه پرداخته اندکه ذیلا گزارش نشریات چاپ شده در مهرماه ۹۶ می شود:

 

ردیف نام نشریه صاحب امتیاز
۱ آفتاب انجمن اسلامی دانشجویان طیف تحکیم
۲ سیناپس انجمن علمی دانشجویی زیست
۳ اقتصاد و سیاست انجمن علمی دانشجویی اقتصاد و علوم سیاسی
۴ خردنامه مستقل
۵ خط بیداری بسیج دانشجویی
۶ کوه انجمن اسلامی دانشجویان آزادی خواه دانشکده ادبیات
۷ آفتاب انجمن اسلامی دانشجویان طیف تحکیم
۸ شمارش معکوس جامعه اسلامی دانشجویان
۹ خبرنامه مستقل
۱۰ صبح امید کانون مهدویت
۱۱ سلول مستقل
۱۲ بینهایت انجمن علمی دانشجویی ریاضی
۱۳ دیده بان انجمن اسلامی دانشجویان آزادی خواه
۱۴ دانشجو سلام بسیج دانشجویی
۱۵ زبان کاوی گروه زبانشناسی
۱۶ راه روشن بسیج دانشجویی
۱۷ چرتکه انجمن علمی دانشجویی حسابداری
۱۸ سرو انجمن اسلامی دانشجویان آزادی خواه دانشکده  حقوق
۱۹ سایه روشن انجمن اسلامی آزادی خواه دانشکده برق و کامپیوتر
۲۰ دیدنو انجمن اسلامی دانشجویان طیف تحکیم
۲۱ سایه روشن انجمن اسلامی آزادی خواه دانشکده برق و کامپیوتر
۲۲ سرو انجمن اسلامی دانشجویان آزادی خواه دانشکده حقوق
۲۳ دیدنو انجمن اسلامی دانشجویان طیف تحکیم
۲۴ ندای آزادی مستقل
۲۵ سیناپس انجمن علمی دانشجویی زیست
۲۶ شمارش معکوس جامعه اسلامی دانشجویان
۲۷ روژهات مستقل
۲۸ رهیافت انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی
۲۹ پیروز مستقل
۳۰ خط بیداری بسیج دانشجویی

مطالب مرتبط

بسته