اخباراسلایدمعاونت

کارگاه آموزشی روزنامه نگاری توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار شد

به منظورآشنایی هرچه بیشتر دانشجویان و مسئولان نشریات دانشجوئی با قواعد روزنامه نگاری و ارتقای کیفی نشریات، از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی کارگاه آموزشی روزنامه نگاری روز پنج شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۶ از ساعت ۹ تا ۱۶ با حضور مسئولان نشریات دانشجویی در سالن شهید ابراهیمی دانشکده علوم زمین برگزار شد.
در این کارگاه که بیش از  ۷۰ نفر از دانشجویان و مسئولان نشریات دانشگاهی شرکت داشتند، آقای خوشخو سردبیر روزنامه هفت صبح  مطالب اساسی مورد نظر را در قالب آموزش  فن های مصاحبه، خبر نویسی، گزارش نویس و مقاله مطبوعاتی ارائه کرد و جلسه با پرسش و پاسخ پایان یافت.

مطالب مرتبط

بسته