اخبار

برنامه بازدید از باغ پرندگان توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی برای دانشجویان پسر خوابگاهی برگزار شد

برنامه بازدید از باغ پرندگان روز جمعه مورخ ۲۴/۹/۹۶ از ساعت ۹ تا ۱۴ با حضور ۳۹ نفر از دانشجویان پسر خوابگاهی توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.

مطالب مرتبط

بسته