صفحه نخست / پرداخت مددکاری

پرداخت مددکاری

کمکهای خود به تامین نیازهای دانشجویان کم بضاعت را از طریق این فرم الکترونیکی می توانید پرداخت کنید :

مددکاری و خیریه