ارتباط با ما

آدرس:

تهران، ولنجک، دانشگاه شهیدبهشتی،معاونت فرهنگی و اجتماعی

پیامک:

۱۰۰۰۲۱۲۹۹۰۲۶۶۷

تلفن:
۲۹۹۰۲۲۵۰
۲۹۹۰۲۶۶۰
۲۲۴۳۱۸۳۱
۲۲۴۳۱۸۲۵

فکس:

۲۲۴۳۱۵۹۱

پست الکترونیکی: farhangicul@sbu.ac.ir

آدرس مستقیم صفحه وبسایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی: farhangi.sbu.ac.ir

 

بسته