گروه مطالعات و ارزیابی فرهنگی و اجتماعی

کرسی ترویجی «خاورشناسان مسلمان؛ گروش به اسلام و تغییر رویکرد خاورشناسان»

1454735525کرسی ترویجی «خاورشناسان مسلمان؛ گروش به اسلام و تغییر رویکرد خاورشناسان» توسط جناب آقای دکتر احمدوند، عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و ادیان، روز دوشنبه  ۱۹/۱۱/۹۴ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن کنفرانس دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی برگزار می ‏شود.

این کرسی با حضور آقای دکتر بارانی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و آقای دکتر صیامیان، عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، نقد و بررسی خواهد شد و آقای دکتر اسماعیلی، عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و ادیان، مدیریت جلسه را بر عهده خواهند داشت.

حضور برای عموم اساتید و دانشجویان آزاد است.

بسته