مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی
دکتر محمدرضا برومند
عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
تلفن: ۲۹۹۰۲۲۵۰

 

معاون مدیر امور فرهنگی و اجتماعی

سهیلا خواجه ​​

تلفن: ۲۹۹۰۲۶۵۸

 

 

 

 • شرح وظایف مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

  ۱٫ تهیه طرح های فوق برنامه در زمینه های فرهنگی ، علمی ، تحقیقاتی ، هنری

  ۲٫ برنامه ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان و سالمسازی جسم و روح آنها

  ۳٫ تشکیل گرو ههای دانشجویی در رشته های مختلف هنری براساس قوانین مصوب

  ۴٫ تهیه و اجرای طرح های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه

  ۵٫ ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز و نهادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی کشور

  ۶٫ تهیه برنامه های مختلف و تشویق و ترغیب دانشجویان ، اساتید و کارکنان به شرکت در برنامه ها و مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم و همچنین شرکت در فعالیتهای هنری، اردوها و جشنواره ها

  ۷٫ انتشار و ترویج ارزشهای اسلامی از طریق تهیه فیلم و عکس

  ۸٫ جمع آوری و فراهم آوردن نشریات هنری، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور به منظور استفاد ه دانشجویان و ایجاد آرشیو مربوط

  ۹٫ برنامه ریزی و برگزاری اردوهای آموزشی، فرهنگی، زیارتی و هنری برای دانشجویان

  ۱۰٫ برگزاری مسابقات داخل دانشگاه و تشویق و ترغیب دانشجویان برای شرکت در مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنری

  ۱۱٫ زمینه سازی و بستر سازی فعالیت های فرهنگی دانشجویان ، اساتید و کارکنان دانشگاه، متناسب با اهداف وظایف فرهنگی معاونت دانشجویی و فرهنگی

  ۱۲٫ تهیه گزار شهای مستمر از فعالیت های انجام یافته

  ۱۳٫ برقراری ارتباط با واحدهای مختلف دانشگاه به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های فوق برنامه در ارتباط با اهداف دانشگاه

  ۱۴٫ سازماندهی و ایجاد هماهنگی در بخشهای دانشجویی دانشگاهی و واحدهای انجمنهای علمی دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز پیگیری امور اداری و مالی مرتبط با انجمنها و همکاری با آنها در برنامه ها و فعالیتهایشان

  ۱۵٫ تهیه گزارشهای لازم و اطلاع رسانی از وضعیت برنامه ها و فعالیتهای انجمنها از طریق نشریات و نیز سایتهای خبری دانشگاهی

  ۱۶٫ برنامه ریزی و نظارت بر تشکیل انجمنهای علمی دانشکده ها، انتخابات و فعالیت ها بطور مستمر

  ۱۷٫ ارزیابی سالیانه از فعالیت ها و اقدامات انجمن ها و تقدیر و تشویق انجمنهای برتر در عرصه های فعالیتی؛ نظری تیمهای مسابقات علمی ، نشریات، برگزاری همایشها و سخنرانیهای علمی و …

  ۱۸٫ تدوین آیین نامه ها، دستورالعملها و انجام امور دبیرخانه کمیته نظارت و حمایت از انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه

  ۱۹٫ انجام سایر امور محوله از سوی مافوق

  ۷٫۱ اداره فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی

  این واحد به منظور هماهنگ سازی امور اردوها، مسابقات، گردهمایی ها و مراسم فرهنگی در دانشگاه و برگزاری آنها، ذیل مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی فعالیت می کند.

  ۷٫۱٫۱ امور اردوها

  مسافرت ها و اردوهای فرهنگی و اجتماعی دانشجویی، کارکنان و اساتید در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

  ۷٫۱٫۲ امور مسابقات

  مسابق

  ات فرهنگی و اجتماعی دانشجویان، کارکنان و اساتید در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

  ۷٫۱٫۳ گردهمایی ها و همایشهای علمی

  گردهمایی ها و همایش های علمی در عرصه فرهنگ و مسائل اجتماعی در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

  ۷٫۱٫۴ مراسم فرهنگی و اجتماعی

  مراسم فرهنگی و اجتماعی به مناسبت اعیاد، ایام سوگواری و …. در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

  ۷٫۲ اداره تشکلهای فرهنگی و اجتماعی

  در این واحد فعالیت های فرهنگی و اجتماعی تشکل های دانشجویی از قبیل کانون ها، انجمن ها، هسته ها، و هیات ها سامان دهی ، هماهنگ سازی، برنامه ریزی و اجرا می گردد.

  ۷٫۲٫۱ کانون های فرهنگی و هنری

  فعالیت های فرهنگی و هنری کانون های دانشجویی در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

  ۷٫۲٫۲ انجمن های علمی

  فعالیت های فرهنگی و هنری کانون های دانشجویی در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

  ۷٫۲٫۳ هسته های پژوهشی

  فعالیت های فرهنگی و اجتماعی هسته های پژوهشی در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

  ۷٫۲٫۴ واحد خانه های فرهنگی

  در این واحد فعالیت خانه های فرهنگی دانشگاه سامان دهی، برنامه ریزی و اجرا می گردد. این خانه ها در سه سطح دانشجویی، کارکنان و اساتید تشکیل و مجموعه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی مربوط به این سه را مدیریت می کند.

  ۷٫۲٫۵ هیات ها و تشکل های مذهبی

  فعالیت های فرهنگی و اجتماعی هیات ها و تشکل های مذهبی در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

  ۷٫۳ اداره نشریات فرهنگی و اجتماعی

  در این واحد فعالیت های علمی و پژوهشی دانشجویان و مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در عرصه نشریات فرهنگی و اجتماعی سامان دهی ، برنامه ریزی و اجرا می گردد.

  ۷٫۳٫۱ فصلنامه ها

  فعالیت علمی پژوهشی فصلنامه های تخصصی دانشجویان و مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

  ۷٫۳٫۲ گاهنامه ها

  فعالیت علمی پژوهشی گاهنامه های تخصصی دانشجویان و مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

  ۷٫۳٫۳ ویژه نامه ها

  فعالیت علمی پژوهشی ویژه نامه های تخصصی دانشجویان و مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

 • مدی
 • ریت امور فرهنگی و فوق برنامه از سال ۱۳۷۶در دانشگاهها فعالیت خود را شروع کرد .

 

در سال ۱۳۹۱ با تغییر ساختار معاونت های دانشگاه و مستقل شدن معاونت فرهنگی و اجتماعی ، این مدیریت با نام مدیریت هماهنگی و پشتیبانی فرهنگی به فعالیت خود ادامه می دهد.

مدیران فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه به ترتیب زمان احراز مسوولیت :

 • مرتضی مهدوی سمنون (۱۳۸۳- ۱۳۷۷)
 • )
 • سکینه زاهدی ( ۱۳۸۷-۱۳۸۵)
 • حسین کاظمی کارگر(۱۳۹۱-۱۳۸
 • ۷)
 • هادی صالحی زاده(از خرداد۱۳۹۱)
 • فاضل جهانگیری (از خرداد ۱۳۹۲)
 • هادی عظیمی(از آبان ۱۳۹۳)

مطالب مرتبط

بسته